Catégorie : Fampianarana

0

Fitiavana mamaky teny

Mety ho fantatra amin’ ny karazam-boky vakiany ny olona iray. Ny antony dia satria ny karazam-boky vakian’ ny olona man­drakariva no mitory ny toe-tsainy, ary izay fomba fihevitry ny olona no maha-izy azy. Ny olona tena ara- panahy tamin’ ny ta­ranaka rehetra dia nanam-pitiavana miredareda hamaky boky ara-panahy. Tsy tokony hamaky haingana loatra isika, fa hieritre­ritra kosa sy hitsakotsako eo...

0

Paska : Miorina amin’ny inona ny maha Kristiana anao

Androm-pandresena lehibe ho antsika zanak’Andriamanitra ny nitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty. Io no fototra lehibe ijoroan’ny fivavahana kristiana. Raha tsy nitsangana tamin’ny maty Kristy dia ho mitovy amin’ny fivavahana finoanoam-poana rehetra ihany ny finoana arahantsika. Hoy Paoly : “ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny toriteninay, ary foana koa ny finoanareo” 1 Korintiana. 15 : 14. Raha ny finoana...

0

Mampitandrema raha tsy te ho very

Vakio ny Oha. 24 : 11, 12 : “Raha mihirim-belona tsy hana­faka izay entina hovonoina ianao, sy ireo efa ho mby eo am-pamo­noana ; Raha hoy ianao : “Indro, tsy mahalala izany izahay, moa Izay mandanja ny fo tsy hihevitra izany va ? Ary izay mandinika ny fanahinao, tsy hahalala izany va ? Tsy hovaliana araka ny ataony avy va...

0

Ny herin’ny vavaka

Mandrakariva, ny vavaka, indrindra ho an’ny Mpanompon’Andriamanitra, dia tonga atao ambanin-javatra na tena tsy dia ankasitrahana loatra. Misy fotoana hahenoantsiika fanakianana mihitsy ny fampiharana azy, ohatra ny hoe fandrebirebena na mampihen-danja ny asa fanompoana ny fanaovana azy raha toa ka izy no zava-dehibe indrindra ilain’Andriamanitra. Koa sakanana ny fanaovana ny vavaka mba hanehoana ny tena hoe mahomby. Azo antoka noho...

0

Fomba famakiana ny Baiboly

Vakio manomboka amin’ny fiandohany ka hatramin’ny fiafarany izy tahaka ny famaky boky hafa. Aza malaky manao famintinan-kevitra raha tsy efa voavakinao manontolo ny tantara ao. Izany MIHITSY no FAMAKY NY BAIBOLY MANONTOLO fa tsy ampahany amin’ny andalana tiana sy azoazo fotsiny. Hahita zavatra maro lazain’Andriamanitra ao amin’ny Baiboly izay tsy mbola fantatrao ianao. Mamakia toko maromaro amin’ny fotoana iray hahasahana...

0

Ny Batisan’ny rano

ARAKA NY NAMPIANARAN’I JESOSY SY NY NANAOVANY AZY NY SAKRAMENTAN’NY FIANGONANA Misy Sakramenta anankiroa izay nandidian’i Jesosy Kristy Tompo ary tena ilaina mihintsy izy ireo satria didy avy amin’Andriamanitra. Ireto avy izy ireo : ny BATISAN’NY RANO sy ny FANASAN’NY TOMPO Noho ny fananany toetra masina no iantsoana azy hoe : Sakramenta ( “zavatra masina” raha adika ara – bakiteny). Atao...