Herinandro Masin’ny Paska

Ao anatin’ny herinandro fankalazana ny Paska isika. Ity herinandron’ny Paska ity no vanim-potoana manan-danja indrindra eo amin’ny fivavahana kristiana. Asa lehibe roa mantsy no nataon’ny Tompo ho antsika izay mampiorina ny finoantsika ka mahatonga antsika mitoetra sy mijoro amin’izao fanarahana an’Andriamanitra izao : dia ny Famonjena sy ny Fanasitranana.

Izy no fotoana hahatsiarovana ny tantaran’ny Famonjena nataon’i Kristy izay ananantsika ankehihitriny. Koa ny mpino kristiana nahatsapa fiovam-po sy nahatsapa nandray izany famonjena lehibe izany, amin’ny ora tahaka izao dia efa milona tanteraka ao anatin’ny fo torotoro sy mangorakoraka noho ny fahatsapana ny tsy fahamendrehan’ny tena etsy andaniny, ireo toerana nisy teo aloha raha mbola voageja sy nivarilavo tamin’ny fahotana, ary novesaran’ny fanamelohana ka lavitra ny tavan’Andriamanitra. Etsy ankilany kosa ny fahasoavan’Andriamanitra izay lehibe lavitra noho ny fahotantsika ka nanomezany ny Zanany Lahy Tokana ho faty teo amin’ny hazofijaliana noho ny heloka vitantsika. Koa raha isika no tokony ho voaheloka noho ny fahotan’ny tenan’ny tsirairay, dia Izy kosa no nisolo toerana antsika hamonjy antsika amin’ny fanamelohana mandrakizay dia ny helo mirehitra afo. « Ary Izy nitondra ny fahotantsika tamin’ny tenany teo ambonin’ny hazo, mba ho faty ny amin’ny ota isika, fa ho velona ny amin’ny fahamarinana; » (Isa. 53. 12) « ary Izy no fanatitra fampiononam-pahatezerana noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny fahotan’izao tontolo izao koa.» (1 Jaona 2:2 ; Rom. 3 : 25) « Izao no fitiavana: tsy ny nitiavantsika an’Andriamanitra fa ny nitiavany antsika, ka nirahiny ny Zanany ho avotra’noho ny fahotantsika. » (1 Jaona 4:10

Fa mialohan’ny nahafatesany dia nizaka fampijaliana mihoatra izay zakan’ny olombelona Izy. Notorotoroina sy nopotehina tamin’ny fampahoriana fatratra ny tenany, ary tamin’ny fanaintainana lehibe no nizakany izany noho ny aretintsika rehetra. Noho izany raha marary isika, na aretina fantatra fototra na tsia, na ny karazan’aretina efa hita na ny mbola ho avy, na ny efa misy fanasitranana na ny tsy ahitam-panafany dia ambaran’ny Tenin’Andriamanitra hoe : « ny dian-kapoka taminy no nahasitranana anareo » (Isa. 53.5 ; 1 Petera 2:24)

Noho izany no handraisantsika ny herinandron’ny Paska amin’ny toe-panahy feno firaisana amin’Andriamanitra, ary amin’ny fanavaozana ny fanoloran-tena sy ny fitiavana voalohany, ka hamerina indray ireo fanapahan-kevitra sy teny fampanantena nataontsika tamin’ny Tompo raha vao nandray ny famonjena isika.

0