November 22, 2019

MIRACLES and MISSIONS – 003

Seasick Two days out Sadie and Mary became deathly seasick. God commands us : “Is any sick among you… let them pray over him, anointing him with oil ( I don’t know what kind of oil we used) in the name of the Lord: and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise them  up”...

Jesus The Healer and Savior

Lany tamin’ny fanasitranana ny marary sy famelana ny heloky ny mpanota ny telo taona tamin’ny andron’i Jesosy. Dia tonga ilay fotoana lehibe izay nahatonga Azy ho Mpisolo ny olona. Tsy maintsy nalana avokoa ny ota sy ny aretina, kanefa alohan’ny hahafahana izany ara-drariny dia tsy maintsy naloa aloha ny tambin’izy roa. Jesosy Kristy irery ihany, Ilay tsy nanota sy tsy...

MIRACLES and MISSIONS – 004

A Church provided Three days after our arrival in St. Thomas, a Methodist woman met our boys on the street and invited us to hold a revival in her large community Sunday school hall that had 205 chairs, a lovely piano and organ, ceiling fans and electric lights. The next day we started the meeting and every inch pas packed...

Ny Ran’ny Zanak’ondry -en

Mialoha ny nanafahan’Andriamanitra ny Israely tamin’ny fanandevozana tany Egypta dia tokony hatoky ilay MPAMONJY IZAY HO AVY (Jesosy Kristy) ny isan-tokantrano mba hanafahana azy ho afaka amin’ny otany. Raha vao nanota voalohany Adama sy Eva, dia voatery nanome ny Zanany Lahitokana Andriamanitra mba hisolo azy noho ny otany. Mandra-pahaterak’i Jesosy, ny olo-masina rehetra tao amin’ny Testamenta Taloha dia tsy maintsy...