novembre 22, 2019

Misy marina ny Helo

Nitory teny Sr Daoud indray andro, « Misy marina ny Helo » no lohateny. Nitantara izy fa nisy fikambanana ingénieur minier rosiana tarihin’ingahy Azzacov, nandavaka tany ambanin’ny tany. Rehefa nahalavaka tany amin’ny 14,4km izy ireo dia nisy fitrangan-javatra mahatsiravina. Nihanafana ny fanambanin’ny tany, ary nanomboka naheno feo sy hiaka mahatsiravina izy ireo. Rehefa tsy zakan’izy ireo ny fihainoana izany dia nanapa-kevitra fa...

Fahagagana sy misiona – 008

FIZARANA Faharoa PÔRTÔ RIKÔ … tohiny Fajardo sy ny mponina maro ao Miasa any amin’ireny toerana fanodinana sigara ireny ny ankamaroan’ny mponina ao Fajardo, ny sasany miasa manapaka fary any an-tsaha, ao Pôrtô Rikô ihany, manomboka amin’ny 5ora maraina hatramin’ny 2 ora tolakandro. Mandeha tongotra lavitra be avy eo, nefa tonga an’arivony ihany izy ireo mba handre ny Filazantsaran’ i...

Moa ve ny Kristiana afaka mivelona tsy misy ota? (tohiny)

Izay dika ankapoben’ ny hoe : MANOTA ao amin’ ny Testamenta Vaovao dia fandikàna an-tsitrapo sy amin’ ny fahala­lana ny lalàna izay fantatra. Ny fahatsontsana, fahalemena sy fahadisoana tsy nahy dia tsy azo sorohana raha mbola eto amin’ ny nofo isika. Ny fahotana kosa dia azo sorohana amin’ ny alalan’ ny hery fiarovan’ i Kristy mandritra ny ora mifandimby eo amin’ ny fiainam-baovao...

Fahagagana sy Misiona – 003

FIZARANA voalohany IREO NOSY … tohiny “Tsy fahazakana ranomasina” (mal de mer ) Roa andro izay no lasa ary narary tsy nahazaka “mal de mer” i Sadie sy Mary. Milaza anefa ny Tenin’Andriamanitra hoe : « Misy marary va eo aminareo? . . . . aoka izy hivavaka ho azy, ary hanosotra diloilo azy amin’ny anaran’ny Tompo (eto aloa dia tsy haiko...

Fahagagana sy Misiona – 007

… tohiny FIZARANA Faharoa PÔRTÔ RIKÔ Fiandohan’ny tena fiainana Nanomboka nanery sy nanetsika ny foko indray ny taraina sy tomanin’ireo fanahy izay hitako tany amin’ireo Nosy maro izay efa notsidihako, fotoana vitsy taorian’ny nahatongavako tany an-trano. Nivavaka sy nangataka tamin’Andriamanitra aho mba hiasako sy hiverenako hitoriteny any amin’izy ireo indray. Tanora telo avy ao St Louis no niaraka tamiko tamin’ity...

Jesosy Mpanasitrana sy Mpamonjy

Lany tamin’ny fanasitranana ny marary sy famelana ny heloky ny mpanota ny telo taona tamin’ny andron’i Jesosy. Dia tonga ilay fotoana lehibe izay nahatonga Azy ho Mpisolo ny olona. Tsy maintsy nalana avokoa ny ota sy ny aretina, kanefa alohan’ny hahafahana izany ara-drariny dia tsy maintsy naloa aloha ny tambin’izy roa. Jesosy Kristy irery ihany, Ilay tsy nanota sy tsy...

Fahagagana sy Misiona – 004

FIZARANA voalohany IREO NOSY … tohiny Nahazo trano fiangonana Nisy vehivavy metôdista iray nifanena tamin’ireo tanora zazalahy niaraka taminay teny an-dalana telo andro taorian’ny nahatongavanay tao St Thomas. Nanasa anay izy hanao asa fifohazam-panahy ao amin’ny toerana iray ampianarany Sekoly alahady izay misy seza dimy sy roanjato, “piano” iray, ôrga iray, ary “ventilateur” iray, sy jiro maro be eny amin’ny...