Fijoroana Vavolombelona nangonina

1

Mpihaino sy mpamaly vavaka Andriamanitra

Par Nirinasoa Mbolatiana 👇Tantaraina anareo indray ny zavatra nataony tamiko.Nisy zavatra tsy maintsy nandaniana vola roa volana misesy izay.Nihafy be mihitsy noho izany.🤞👉T@alahady teo (afak’omaly): 2000Ar Sisa ny vola tao anaty poaketrako👌, tsy haiko koa izay mba tao an-tsain’i zandrinay Fa tokony najanona tany an-trano ilay izy dia kay natsofony tao anatin’ny poaketra nentiko nivavaka.💟Nisy rakitra 2 maraina de 2...

Resy ny Ambalavelona. Vavolombelona tantaraina num1. Pasteur Miandry Rabenarivelo

Ny ©Lalamasaka Hatry ny Ela dia manana Studio Video harifomba natokana handraisana an-tsary sy feo ireo rehetra nanaovan’Andriamanitra asa mahagaga manerana ny Fiangonana Jesosy Mamonjy indrindra ireo any amin’ny toerana saro-dalana. Ny vavaka ataonay dia ny hitomboan’ny finoanao mba handraisanao fahagagana avy amin’Andriamanitra, indrindra raha manana olana na tsy fahasalamana mitovy amin’ity fijoroana vavolombelona ity ianao.

Nitoeran’ny devoly aho fa nafahan’i Jesosy

Voninahitra ho an’ i Jesosy Kristy irery ihany no hijoroako vavolombelona ny amin’ ny zava-mahagaga nataon’ ny Tompo tamiko. Monina ao Bezaha fivondronan’ i Betioky Atsimo ny tenako. Tamin’ ny volana Mars 2006 dia narary aho: Nihamahia sy sempotra aho, ary tsy nahasakafo ihany koa satria nisy zavatra manakana tao amin’ ny tendako. Notsaboina tany amin’ ny dokotera fa hoe...

Novonjen’i Jesosy tao anatin’ny ditra

Aina Nasolo Salama daholo tompoko ! Voninahitra ho an’Andriamanitra irery ihany no hahazahoako mijoro vavolombelona eto aminareo! Izaho dia zazalahy nianatra Sekoly Alahady tao amin’ny Jesosy Mamonjy taloha. Rehefa niha-lehibe nefa dia navilin’ny Satana ka dia nanaraka azy tany ka nanjankany, ary dia nofatorany tamina fahazaran-dratsy isan-karazany : tao ny famaliana Ray aman-dReny. Ny raiko moa niverin-dalana ary dia nanampy an’ny Satana...

Sitrana tamin’ny infection interne tao amin’ny kibo

Neria Ho Voninahitr’Andriamanitra Ray-Zanaka-Fanahy Masina irery ihany no hijoroako vavolombelona aminareo, fa nanamarina ny Teniny Izy amin’ny handatsahany ny Fanahiny amin’ny nofo rehetra amin’ny andro farany. Nentiny nanasitranana ahy izany. Tamin’ny voalohany dia tao amin’ny ambavafoko no navaivay, ary tena nandreraka ahy izany. Nilaza ny mpanompon’Andriamanitra tamin’izay fotoana izay mba hangataka ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny tsirairay; nitsangana tamin’ny Anaran’i...