« Izao no lazain’i Jehovah: Mijanòna eo an-dàlana ianareo ka izahao, ary anontanio izay Lalana Masaka Hatry ny Ela, dia izay làlana tsara, ka iny no izory, dia hahita fitsaharana ho an’ny fanahinareo ianareo. » Jeremia 6:16 

Speech Testimony num1, by Pastor Miandry Rabenarivelo

©Lalamasaka Hatry ny Ela have a small Video Studio Recording for Testimony production. We collect different kind of miracles and work of God in all around Madagascar, from near to far and inaccessible villages. We are working to English under titling the movies. If you see our project must be financial supported, feel free to contact us so that we...