« Izao no lazain’i Jehovah: Mijanòna eo an-dàlana ianareo ka izahao, ary anontanio izay Lalana Masaka Hatry ny Ela, dia izay làlana tsara, ka iny no izory, dia hahita fitsaharana ho an’ny fanahinareo ianareo. » Jeremia 6:16 

Speech Testimony num1, by Pastor Miandry Rabenarivelo

©Lalamasaka Hatry ny Ela have a small Video Studio Recording for Testimony production. We collect different kind of miracles and work of God in all around Madagascar, from near to far and inaccessible villages. We are working to English under titling the movies. If you see our project must be financial supported, feel free to contact us so that we...

MIRACLES and MISSIONS – 002

CHAPTER I ISLANDS Courage and the Great Commission IN 1945 a large group of Puerto Rican boys were brought to the United States for army training. Many of them knew only a veryfew words in English. They missed their families and their beautiful little island. They were in a strange land among a strange people who spoke a language they...

The way to be saved

1— Minoa izay lazain’ Andriamanitra ny aminao : ‘ Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’ Andriamanitra”. Rom. 3 : 23. 2 — Minoa izay lazain’ Andriamanitra ny amin’ ny fahota­nao. “Fa fahafatesana no tambin’ ny ota”. Rom. 6 : 23. 3 — Mino Ilay hany Tokana nanao asa fisoloana ny otanao : Jesosy Kristy...