Pejy ho an’ny Tanora

Ny fijangajangana sy ny voka-dratsy aterany 2

NY FAHOTANA IZAY MITARIKA FAHAFATESANA BETSAKANY FAHOTANA IZAY MAHATONGA NY FAHATEZERAN’ ANDRIAMANITRA. … tohiny Ny anankiray fahatelo dia ao amin’ ny (Gen. 20), raha nisy mpanjaka mpanompo sampy iray naka an’ i Saray, vadin’ i Abrama, noho ny hatsaran-tarehiny. Niseho tamin’iAbimeleka tamin’ny nofy nony alma Andriamanitra ka nanao hoe: « Indro, ho faty ianao (tsy hisy famindrampo mitondrafahasitranana mihitsy… fa dia fahafatesana) noho ny...

Ny fahaterahana indray

Ny fahatsapana ny famonjena azo amin’ny alalan’i Jesosy Kristy dia lazaina koa hoe fahaterahan’ny fanahy. Ny tenan’i Jesosy no nampiditra io fampianarana io. “tonga tany amin’ny azy Izy, fa ny azy tsy nandray Azy. Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra , dia ireo izay mino ny Anarany: dia ireo izay tsy nateraky ny ra, na...

Fahamasinana sy Fakam-panahy

Mitsahatra ny ady ao anaty rehefa voadio ho afaka amin’ nyratsy ny fo. Ny ady amin’ ny nofo dia mifarana rehefa voaroaka avy ao amin’ ny fanahy izay rehetra fanoherana an’ Andriamanitra. KRISTY NO MANJAKA tsy misy mandrafy ! Misy anefa fahavalo hafa ankoatra ireo ao anaty, izay tokony hiadiantsika mafy mihitsy hatramin’ ny farany. « Isika tsy mitolona amin’ ny nofo aman-dra, fa...

Fahamasinana sy Fakam-panahy 2 (tohiny)

Avela ho tonga ny fitsapana noho ny antony. Ny faharesena tsirairay dia mamela antsika halemilemy kokoa hiatrika ny ady manaraka, fa ny fandresena tsirairay kosa mahatonga antsika ha­tanjaka kokoa. Ny fitsapana mandrakariva dia tonga amin’ ny faritra ma­lemy indrindra amin’ ny toetrantsika. Avelan’ Andriamanitra izany satria fantany fa mandresy isika rehefa mandresy ny fakam­panahy eo amin’ io faritra io ! Ny fandresena vaovao tsirairay...