Fampianarana

Fitsipika lehibe tokony harahina mialohan’ny hampianarana ny Tenin’Andriamanitra

Ny hoe : AMPITAHAO amin’ny SORATRA MASINA ny Soratra Masina dia izao, izy izany no fitsipika lehibe indrindra. 1 — Ampitahao ary ny Soratra Masina rehetra mikasika ny lohateny iray itovizana. AZA MANANGANA foto-pampianarana avy amin’ny andininy iray na roa, kanefa tsy noraisinao avokoa ny andininy rehetra mikasika io lohateny iraisana io. 2 — JEREO, inona no antony nanoratan’ilay mpanoratra ny anjarany...

Ahoana no hiofanana ho amin’ny asan’Andriamanitra

Na iza na iza no maniry hiofana ho amin’ ny asan’ ny Tompo dia tokony hahatsapa fa ny fiainana anatiny manokana eo anatre­han’ Andriamanitra no fanoitra fototra ho amin’ ny fahombiazana sy fisondrotana ara-panahy. Liana kokoa Andriamanitra mijery ny fiainana iainantsika sy ny eritreritra sainintsika, ny fahamasi­nam-po sy fampiharana ny fahamarinana, raha atao indraim-bava, ny fiovantsika amin’ ny alalan’ ny Fanahy hitovy endrika...

Miverena any Betela 008

Mba nozahanao ve ny bokin’ ny fiainam-panahinao ? Moa voalaminao ara-dalàna ve ny kaontinao amin’ ny Tompo ? Aiza ny voady Izay nataonao ny voalohan’ ny volana janoary ary ny faharoan’ ny volana janoary 1966 ? Nanokana fotoana vitsivitsy tao amin’ ny miafina ianao tamin’ izany fo­toana Izany hivavahana sy hangatahana amin’ Andriamanitra hoe : « Satria efa novonjenao aho, dia...

Ny maha Baiboly ny Baiboly

Ny maha Baiboly ny Baiboly dia ny fisian’ny zava – dehibe sy fampianarana tahaka ireto sasantsasany ireto ao : Andriamanitra no namorona ny olombelona. Lavo ny olombelona ka tsy nankato an’Andriamanitra. Nandidy fanamelohana mandrakizay any amin’ny helo noho ny heloky ny olombelona Andriamanitra. Nanomana lalana hamonjena azy Andrimanitra (amin’ny alalan’i Jesosy). Mety ho voavonjy ny olona raha manaiky ny lalan’Andriamanitra sy...