novembre 20, 2019

Fahagagana sy misiona – 016

FIZARANA fahatelo SOMBINY NOTSOAHANA TAO AMIN’NY DIARIKO … tohiny 30 Marsa : fitorian-teny telo no natao : feno hipoka ny fiangonana. Moana-marenina telo no sitrana. Vehivavy iray tena narary, nentina tao amin’ny fivoriana tamin’ny alahady lasa…. sitrana sady matanjaka tsara ankehitriny. Maro be ihany koa no sitrana. 2 Aprily : fivoriana voalohany natao tao amin’ny trano fijerena sarimihetsika : valonjato...

Fahagagana sy misiona – 017

FIZARANA fahatelo… tohiny Tatitra momba ny fitoriana Filazantsara, nosoratan’ny rahavavy Dean “ Tsy mora ny milaza ny zavatra rehetra nataon’ny Tompo nandritra ny andro niarahanay tamin’ny rahavavy Jane Collins fa izao ihany no zavatra azoko antoka : faly tanteraka ny olona ary mbola tsy nahita fifaliana toy izany teo amin’ny fiainany izy ireo hatrizay, ary mbola manantena fitsidihana hafa indray...

Ny fijangajangana sy ny voka-dratsy aterany

NY FAHOTANA IZAY MITARIKA FAHAFATESANA BETSAKANY FAHOTANA IZAY MAHATONGA NY FAHATEZERAN’ ANDRIAMANITRA. Io fahotana io no nahatonga ny safodrano teto ambonin’ny tany izay nandringana ny olombelona rehetra sy ny biby afa-tsy Noa sy ny ankohonany. Io fahotana io no nahatonga an’ Andriamanitra handatsaka afo sy solifara tao Sodoma sy Gomora, ary koa handroaka ny mponina voalohany tany amin’ ny tanin’ i Palestina. Nahatonga...

Tia amin’ny asa fa tsy amin’ny teny

Ny lehilahy dia tsy haharesy lahatra ny vadiny hoe tia azy amin’ ny fitenenany izany fotsiny, fa afaka handresy lahatra an­dravehivavy izy amin’ ny asany. Tokony ho tia isika, tsy amin’ ny teny fotsiny, fa amin’ ny asa sy ny fahamarinana. Hoy Jesosy : « Raha misy tia Ahy, dia hi­tandrina ny teniko izy ».Jao. 14 : 23. Io no fandrefesana tsy...

Fahagagana sy misiona – 014

FIZARANA fahatelo… tohiny Nahoana Andriamanitra no naniraka ahy tany Egypta? Efa fialofana ho an’i Abrahama sy Jakoba ary Josefa ny tany Egypta hatramin’ny andron’izy ireo. Eny, na dia Jesosy aza dia nentin’i Josefa sy Maria tany amin’ny toerana iray akaikin’i Le Caire, raha nila fanampiana noho ny fanenjehan’i Heroda Izy. Nampanantena an’i Egypta Andriamanitra fa handefa fanasitranana lehibe eo amin’izany tany...

Fitiavana mamaky teny

Mety ho fantatra amin’ ny karazam-boky vakiany ny olona iray. Ny antony dia satria ny karazam-boky vakian’ ny olona man­drakariva no mitory ny toe-tsainy, ary izay fomba fihevitry ny olona no maha-izy azy. Ny olona tena ara- panahy tamin’ ny ta­ranaka rehetra dia nanam-pitiavana miredareda hamaky boky ara-panahy. Tsy tokony hamaky haingana loatra isika, fa hieritre­ritra kosa sy hitsakotsako eo...

Fanaka omem-boninahitra 2 (tohiny)

Ao amin’ ny II Tim. 2   :   20, 21 dia mitanisa zavatra telo Paoly   :   Ny fanaka omem-boninahitra dia « EFA NOHAMASI­NINA », MAHASOA HO AN’ NY TOMPO », VOAVOATRA HO AMIN’ NY ASA TSARA REHETRA ». Nohamasinina Ny TENIN’ ny Testamenta no foto­try ny fiainana kristiana… Ary izay tsy hanomboka amin’ ny fomba matotra izay nolazain’ i Jesosy tamintsika dia TSY MBA HANAO FANDROSOANA LEHIBE na...

Moa ve ny Kristiana afaka mivelona tsy misy ota?

Ny mivelona tsy manota dia fiteny mahatohina ny olona maro, kanefa amin’ ny fomba ahoana indray no ahatanterahana ny zava-kinendry lehibe tamin’ ny nanirahana an’ i Kristy teto amin’ izao tontolo izao ? Tonga Izy hamonjy ny olona ho afaka amin’ ny fahotany, kanefa raha tàhiny ny kristiana tsy mety voavonjy afaka amin’ ny fahotana, araka ny fampianaran’ ny mpampianatra sy mpitondra fiangonana...